Barbizon  e фирма специализирана в разработване на методи  за пречистване  на индустриални и градски отпадъчни води чрез аеробно разлагане  (анаеробно разлагане).

  • Анаеробното разлагане е биологичен процес за преобразуване на органични материи в биогаз. Биогаз, състоящ се предимно от метан (CH4), може да замени по-скъпи, замърсяващи енергийни източници на клиента.
     
  •  Анаеробно разлагане на органичното замърсяване, съдържащо се в отпадъчните води. Barbizon  предоставя цялостни решения, които включват всички етапи на предварителна обработка и довършителни дейности  необходими, за да се изпълнят регулаторните стандарти, наложени от властите.
     
  • Чрез опита си в областта на енергийната ефективност, Barbizon   осигурява цялостни решения, които интегрират енергийно оползотворяване на биогазта в клиентските процеси и максималното им внедряване в неговата дейност.