Фирмата има над 10 годишен опит в различни екологични проекти свързани с пречистване и оползотворяване на отпадни води и суб продуктите  от тяхното пречистване. Участвала е в различни научни и практични разработки свързани  с отпадните води и еколгията и опазването на околнта среда като цяло.
Екипът на Барбизон и неговите партньори, владее всички технологии, необходими за интегрирано третиране на промишлени отпадъчни води, както и битови такива:

 • Опит в анаеробно разлагане на органични вещества в отпадъчните води;
 • Подготовка и предварителна обработка на отпадъчните води за по-добра разградимост;
 • Оптимизиране на структурен дизайн;
 • Оптимизиране на хидравличен поток в метантанкове;
 • Адаптиране на съществуващите звена за оптимизиране на работата;
 • Проектиране на интегрирани процеси на пречистване;
 • Инженерни съоръжения и системи за контрол;
 • Опит в енергийно оползотворяване на биогаз в процеси на клиента;
 • Планиране и управление на проекти;
 • Въвеждане в експлоатация и техническия мониторинг;
 • Оптимизиране на отделяне три стадиен процес на  бактериална утайка / третира отпадъчни води / биогаз;